Επιστημονικό και οργανωτικό έργο

Ο ψυχίατρος Αντώνης Μούγιας, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας “Ο Νέστωρ” (nstr.gr) έχει αναπτύξει πολλά προγράμματα για ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος για:

  • τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του κέντρου Alzheimer και των ομάδων εργοθεραπείας (ημερήσιας απασχόλησης)
  • την κλινική βραχείας νοσηλείας
  • το ετήσιο σεμινάριο Ψυχογηριατρικής: πρόκειται για ετήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 15 ιατρούς και επαγγελματίες υγείας
  • το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών από τον “Νέστωρ”

Ως Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (ΕΓΓΕ, gerontology.gr) οργανώνει το έργο της εταιρείας, συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου της εταιρείας και συντονίζει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΕΓΓΕ.

Ενδεικτικά, μερικές μελέτες στις οποίες έχει συμμετάσχει (συνήθως ως πρώτος μελετητής):

  • Antonis Mougias, I. Kotrotsou, V. Baltagianni, Athanasios Mougias Clients’ profile in the first Greek specialized memory clinic. 10th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology, 2010
  • Antonis Mougias, Politis A., Mougias A., Lyketsos C.G., Mavreas V., Lyketsos C.G.,, Athanasios Mougias, Mavreas V. Is it important who rates depression in dementia?. 10th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology, 2010
  • Antonis Mougias, Politis AA, Lyketsos CG, Mavreas V. Quality of life in dementia patients in Athens, Greece: predictive factors and the role of caregiver-related factors. International Psychogeriatrics, 2011;23(3):395-403
  • Antonis Mougias, Αthanasios Mougias. Clinical picture of most common dementia syndromes. Iatriki, 2012
  • Καϊτελίδου, Δ., Καλογεροπούλου Μ., Μούγιας Α. και συν. (2013) Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της νόσου Alzheimer στην Ελλάδα: πιλοτική μελέτη. Νοσηλεία και έρευνα, 35: 72-82